Πολιτική βιωσιμότητας


 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2019/2088 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΙΟΦΟΡΙΑ

Η Credit Agricole Life S.A. ως μέλος του Ομίλου Credit Agricole Assurances, εφαρμόζει εντός των ορίων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας της αξίες και φιλοδοξίες της πολιτικής βιωσιμότητας (ESG-Climate Policy) που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο ομίλου. Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της CAA στο μήνυμά του στην έκθεση για το έτος 2021, η Crédit Agricole Assurances ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη νέα στρατηγική για το κλίμα την οποία έχει ενσωματώσει ενεργά στη διακυβέρνησή της, προκειμένου να την αναπτύξει και να την εφαρμόσει. Ως ο κορυφαίος ασφαλιστικός όμιλος στη Γαλλία και ένας σημαντικός θεσμικός επενδυτής στο εξωτερικό μέσω των διεθνών θυγατρικών της, η Crédit Agricole Assurances δεσμεύεται με τον όμιλο Crédit Agricole σε τρεις άξονες, να υποστηρίζει όλους τους πελάτες της στη μετάβαση σε μια λεγόμενη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να ενσωματώνει περιβαλλοντολογικά κριτήρια για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης στις επενδυτικές της αποφάσεις και, να επενδύει προωθώντας τη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αυτή η στρατηγική για το κλίμα είναι σύμφωνη με τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων που ξεκίνησαν τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες η Crédit Agricole Assurances υπήρξε εξ’ αρχής υπογράφον μέλος. Η Crédit Agricole Assurances λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες (ESG) στις αναλύσεις της για τις επενδυτικές της αποφάσεις. Κατά συνέπεια, συγκεκριμένοι τομείς ευνοούνται από τη σημασία των κοινωνικών ζητημάτων (υγεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρηματοδότηση της οικονομίας) σε συνέπεια με την πολιτική βιωσιμότητας του ομίλου της Credit Agricole.

Από τις κανονιστικές και τομεακές εξαιρέσεις, έως την εφαρμογή της διαχείρισης Κοινωνικά Υπευθύνων Επενδύσεων (SRI - Social Responsible Investments) σε τμήμα του χαρτοφυλακίου της, η Crédit Agricole Assurances συνεχίζει τις προσπάθειές της για να βελτιώσει και να ελέγξει την έκθεσή της στην εμφάνιση υπερβολικών χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Επιπλέον, ως θυγατρική της Crédit Agricole SA, η CA Assurances καθιέρωσε την πολιτική αποδοχών της σύμφωνα με τις αμοιβαίες αξίες και τις αρχές συνεργασίας του Ομίλου. Αυτή η πολιτική, συνεπής με το λόγο ύπαρξης του Ομίλου («ενεργώντας καθημερινά προς το συμφέρον των πελατών και της κοινωνίας»), στοχεύει στην επιβράβευση του προσωπικού και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών σε αντικειμενικές βάσεις που αντικατοπτρίζουν την απόδοση και τη μακροπρόθεσμη ευθύνη της εταιρείας. Στοχεύει επίσης στην προώθηση μιας υγιούς και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου: οι αποδοχές καθορίζονται σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματική απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μέρος των μεταβλητών αποδοχών των ανώτατων στελεχών καταβάλλεται ουσιαστικά υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται μακροπρόθεσμες επιδόσεις, με βάση οικονομικά, χρηματοοικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου και των οντοτήτων. Σε ευρύτερο επίπεδο, το 10% των μη οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί για τον καθορισμό της μεταβλητής αμοιβής των ανώτατων διευθυντικών στελεχών συνδέονται άμεσα με τον κοινωνικό πυλώνα του Ομίλου.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη παρουσίαση της Πολιτικής Βιωσιμότητας (ESG-Climate Policy) του ομίλου της CAA στον ακόλουθο σύνδεσμο καθώς και τα βασικά στοιχεία της Πολιτικής Βιωσιμότητας για το 2021.

Η Credit Agricole Life S.A. έχει ενσωματώσει, όπου είναι δυνατόν, στην επιχειρηματική της λειτουργία τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πολιτική βιωσιμότητας του ομίλου (ESG-Climate Policy). Συγκεκριμένα, επί του παρόντος το κύριο συστατικό αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται ενεργά σε τοπικό επίπεδο αναφέρεται στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στην επενδυτική μας στρατηγική και στο πλαίσιο διαχείρισης ALM κινδύνων, σύμφωνα με την πολιτική του ομίλου για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτική στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζοντας ότι το υπάρχον επίπεδο κινδύνου βιωσιμότητας στο χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων της συμμορφώνεται με το επίπεδο ανάληψης κινδύνου όπως καθορίζεται σε επίπεδο ομίλου.

Στο μέλλον, η εταιρεία θα φροντίσει να ενσωματώσει με πληρέστερο τρόπο τις δεσμεύσεις της πολιτικής του ομίλου που σχετίζονται με το επιχειρηματικό της μοντέλο σε συνδυασμό με την κατάσταση λειτουργίας της.