Όροι Χρήσης


Η παρούσα ιστοσελίδα "www.ca-life.gr " αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ»  (εφεξής η «Εταιρία») με το κοινό (εφεξής οι "Χρήστες") μέσω του διαδικτύου.
Οι Χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους έχουν αποδεχτεί και έχουν παραχωρήσει τη συγκατάθεσή τους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχόμενου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
Η Εταιρία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταβάλει τις πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της, κατά την ελεύθερη κρίση της, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση των Χρηστών. Οι Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να διενεργούν  έλεγχο για ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και τις τροποποιημένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας.

1. Δικαιώματα Πνευματικής – Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Οι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, υπηρεσιών και κάθε είδους αρχείων και πληροφοριών αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας καθώς και του Ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει (εφεξής ο «Όμιλος»), εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Οι πληροφορίες και το υλικό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους Χρήστες, χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download) και τροποποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο, παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας στην οποία αφορούν.
Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αυτής και του Ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει.
Στην περίπτωση που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, αυτά ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των εν λόγω τρίτων.

2. Υποχρεώσεις Χρηστών
Οι Χρήστες οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες της NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην παρούσα ιστοσελίδα ή στον εν γένει διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή γενικώς μη προσήκουσα χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους Χρήστες, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.

3. Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια όσων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό της τόπο. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα των πληροφοριών και κάθε είδους υλικού που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό της τόπο και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης της για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Δεσμευτικοί είναι μόνον οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την Εταιρία με την οποία συμβάλλονται.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών ή/και εντολών από τον Χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και του εν γένει διαδικτυακού της τόπου, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών", είτε πρόκειται για το διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου.
Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.
Εξάλλου, η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων ή διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά με σκοπό τη διευκόλυνση των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της Εταιρίας, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα σελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οι Χρήστες οφείλουν να απευθύνονται.

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κάθε Χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας “www.ca-life.gr” για να ενημερωθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και τις σημαντικές ανακοινώσεις της Εταιρίας, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Ωστόσο, σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, τα τυχόν δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και απόρρητα. Η Εταιρία έχει δε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών να γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων τόσο της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006) όσο και της Ευρωπαϊκής (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Η τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Κάθε Χρήστης διατηρεί, μέσω του αρμόδιου τμήματος της Εταιρίας, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.