Συμφωνίες για τη φορολογική συμμόρφωση μεταξύ κρατών


 

Σύμφωνα με το Ν.4378/2016, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/107/ΕΕ καθώς και τον Ν.4428/2016 που ενσωματώνει τον κανονισμό βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS») του ΟΟΣΑ, η CRÉDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ.» υποχρεούται να συλλέγει και να αναφέρει στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία των δικαιούχων των λογαριασμών (Λήπτη της ασφάλισης) των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της.

Αντίστοιχη υποχρέωση παροχής στοιχείων προς στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών υπέχει η «CRÉDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ.» λόγω της εφαρμογής στην Ελλάδα της νομοθεσίας των Η.Π.Α. για τη «Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (FATCA) η οποία κατόπιν της από 19.01.2017 υπογραφής διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν.4493/2017. Η εν λόγω συμφωνία αναφέρεται στην αντίστοιχη εφαρμογή διαδικασίας αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για Αμερικανούς πολίτες που διατηρούν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδας.

Κάθε δικαιοδοσία έχει τους δικούς της κανόνες για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας. Συνήθως η φορολογική κατοικία βρίσκεται στη χώρα/δικαιοδοσία, στην οποία διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας. Ιδιαίτερες περιστάσεις μπορεί να οδηγούν στην ύπαρξη φορολογικής κατοικίας σε περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα. Εάν διαθέτετε φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος υποχρεούμαστε, υπό τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, να παρέχουμε στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών πληροφορίες σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τον Α.Φ.Μ. σας και τη φορολογική κατοικία σας καθώς και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας (π.χ. αξία εξαγοράς).

Η «CRÉDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ.» δεν επιτρέπεται να χορηγεί φορολογικές συμβουλές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς φορολογικής κατοικίας σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας και τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε, κατά περίπτωση, την Πύλη του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange ή την ιστοσελίδα του IRS σχετικά με τη FATCA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA